Image

Upozornění

Veškerý obsah podléhá autorskému zákonu (Zákon č. 121/2000 Sb.). Obsah, ani jeho části nesmíte šířit bez souhlasu autorů (textová část: Michal Vít, obrazová část: Vladimír Jaroš)

O standardu

Hlavním důvodem vzniku specializovaného AG Klubu cz., je napomoci zlepšení kvality amadin Gouldové, chovaných v České republice.

Jednou z mála možností, jak tohoto cíle dosáhnout, je zprostředkovat jejich chovatelům možnost vzájemného porovnání chovaných ptáků, jejich kondice, velikosti, kvality opeření, intenzity barev apod. Toto porovnání umožňuje v podstatě pouze dobře zorganizovaná a obsazená speciální výstava amadin Gouldové. Klub se nestaví, a ani při svém vzniku nestavěl do role jakéhosi „garanta či arbitra“, který určuje zda jsou ptáci z jednoho chovu kvalitnější, než-li ti z chovu druhého. AG Klub pouze umožní realizovat ono porovnání jednotlivých ptáků, chovů, chovatelů …

Aby k tomuto „poměření“ mohlo dojít, musí být vytvořen jakýsi jednotný vzor, se kterým budou jednotliví ptáci porovnáváni. V našich podmínkách se tento vzor nejčastěji nazývá „standardem“.

Klub již při svém vzniku začal pracovat na vytvoření takového vzoru AG. Zpracování standardu patřilo k těm několika prioritním úkolům, pro které vlastně Klub vznikl. Důvod je jednoduchý. V České republice je, ve vztahu k AG, jedinou platnou normou, „Standard cizokrajného ptactva“ od p. Waltera Wienera (SZN, 1979), kde je amadině Gouldové věnována asi jedna stránka. Uvedená publikace předběhla výrazně dobu svého vydání a to především díky jejímu autorovi panu Walteru Wienerovi Dr.h.c. Nicméně od jejího vzniku uplynulo bezmála 35 let, ve kterých se okolní „chovatelský svět“ posunul notně kupředu.

A když, jak bylo výše uvedeno, považuje Klub soutěžní chovatelství za jednu z hlavních náplní své činnosti, bylo jasné, že zpracování nového standardu je věcí zásadní.

Oproti Walteru Wienerovi máme jednu výhodu, standardizujeme pouze jeden druh – amadinu Gouldové. Na druhou stranu za uvedených skoro 35 let chovu došlo k výrazným změnám – velikosti, vznikla řada barevných mutací apod. Další otázkou bylo, jak standard „pojmout“, tedy zda se vydat vlastní cestou nebo implementovat normu jiné, chovatelsky vyspělejší země. Po seznámení se s holandským standardem (má asi 72 stran formátu A4) nám bylo jasné, že cestou implementace jiné národní normy jít nechceme. Výsledkem je převzetí základní části standardu COM/OMJ a jeho upravení pro naše, podmínky. I tak se jednalo o práci nelehkou a časově náročnou. Doufáme, že se podařila alespoň do té míry, aby byla na dalších 5 - 10 let akceptovatelná pro chovatele v České republice, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy AG Klubu cz.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na vzniku této normy podíleli, ať již více nebo méně. Nicméně musím vyzvednout „lví“ podíl alespoň dvou z nich – Vladimíra Jaroše, který vytvořil celou škálu „postaviček“ AG a standard sesadil a Josefa Piskory, bez jehož postřehů a odborných připomínek posuzovatele by byl výsledek výrazně horší.

Michal Vít, předseda AG Klubu cz

Názvosloví

Oficiální pojmenování používané při všech akcích AG Klubu cz je:

amadina Gouldové (Chloebia gouldiae)

Při volbě oficiálního pojmenování jsme se řídili třemi zásadami:

 1. Jména používaná v Evropských státech – Lady Gouldian Finch (amadina paní Gouldové – anglicky), Gouldamadine (amadina Gouldové – německy) apod. V obou případech je jasné pojmenování amadina, nikoli amada. Pojmenování amada je specifikováno jinak – Parrot Finch (anglicky), Papageiamadine (německy).
 2. Systematické zařazení – amadina Gouldové je zařazena do rodu Chloebia, který je monotypický (zahrnuje pouze jeden druh). Amady jsou řazeny do rodů Erythrura, Amblynura, apod. I podle posledních studií, které jsou zveřejňovány převládá názor, že AG se přibližuje více k jiným druhům – astrild rudobrvý (Aegintha temporalis) či amadina běloprsá (Heteromunia pectoralis).
 3. Toto pojmenování plně k responduje i se staršími systémy používanými u nás (R. Vít), pouze nezakazuje věnovací jméno „Gouldové“, které za bývalého režimu muselo být zaměněno pojmenováním „nádherná“.

Výstavní řád

Na všech akcích (výstavách, stolním bodování apod.), které pořádá AG Klub cz o.s. bude postupováno dle následujícího „Výstavního řádu“.
Pro každou jednotlivou akci budou specifikovány tzv. „Soutěžní podmínky“. Ty budou zohledňovat specifické požadavky každé jednotlivé akce. Tyto soutěžní podmínky budou ale vycházet z výstavního řádu.

 1. Na akcích pořádaných AG Klubem cz budou přijímáni pouze zdraví jedinci, kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění. Ptáci nesmějí mít chybějící nebo znečištěné opeření v rozsahu větším, než-li je obvyklé po transportu. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout na výstavu ptáky podezřelé z onemocnění, s větším poškozením nebo znečištěním opeření, poraněné nebo jinak handicapované.
 2. Ptáci musí být kroužkováni uzavřeným registračním kroužkem odpovídající velikosti ( průměr 2,8 mm ) a od roku 2015 musí být kroužek v barvě určené COM pro ten daný rok. Ptáci nemající kroužek odpovídající velikosti nebudou na výstavě posouzeni.
 3. Soutěžit mohou ptáci dvou posledních ročníků – tedy narození v roce pořádání akce a v roce jemu předcházejícím. Vystaveni mohou být, pokud tak specifikují soutěžní podmínky, i starší ptáci. Ti budou ohodnoceni, ale nemohou se účastnit vlastní soutěže.
 4. Ptáci nesmí mít jiné kroužky, nežli jsou uvedeny v bodu 2). Ptáci mající např. barevné rozlišovací kroužky, bužírky apod. nebudou výstavě posouzeni.
 5. Ptáci musí být umístěni v odpovídajících výstavních klíckách, typu pro drobné exoty. Výstavní klícky musí být vybaveny napáječkou a vhodným způsobem musí být zabezpečen přístup ptáků ke krmivu. Chovatel vystavuje ptáky ve vlastních výstavních klíckách (bodovačkách) a je plně odpovědný za krmení a napájení vystavených ptáků, pokud se jedná o výstavu, jejíž délka nepřesahuje 24 hodin. Při výstavách delších, než 24 hodin je odpovědný za krmení a napájení pořadatel – AG Klub cz. Za vybavení klecí (napáječka, vhodný přístup ke krmivu), ale i zde odpovídá chovatel. Pokud vystavovatel nesplní tyto podmínky, ptáci nebudou na akci přijati.
 6. Výstavních akcí Klubu se může účastnit každý chovatel, který splní výstavní řád a soutěžní podmínky, stanovené pro každou konkrétní akci.
 7. Soutěžit může vystavovatel pouze s vlastními odchovy. Ptáci, kteří nejsou vystavovatelem odchováni, mohou být posouzeni, ale nebudou zařazeni do soutěže. Klub si vyhrazuje právo, v případě, potřeby omezit počet ptáků, vystavených jedním chovatelem v jedné výstavní třídě. Toto bude vždy specifikováno v „Soutěžních podmínkách“ dané akce.
 8. Vystavovaní ptáci budou zařazeni do výstavních tříd, které určuje tento standard níže.
 9. Standard AG Klubu cz. kategorizuje 36 výstavních tříd, zařazených do 5 výstavních skupin. Otevření jednotlivých skupin a tříd je věcí pořadatele – AG Klubu cz.
 10. Každá výstavní třída, aby mohla být otevřena, musí zahrnovat minimálně 7 jedinců, alespoň od tří chovatelů.
 11. Pokud výstavní třída nesplňuje stanovené požadavky bude sloučena s nejbližší třídou (eventuálně třídami).
 12.  Každá výstavní skupina může být otevřena, bude-li zahrnovat alespoň dvě výstavní třídy. Pokud tyto požadavky nenaplní, nebude tato skupina otevřena. Ptáci budou zařazeni do nejbližší skupiny.
 13. Ve všech soutěžních kategoriích platí, že při dostatečném počtu v ní zařazených ptáků, může být rozdělena na podtřídy:
  • a.) samci
  • b.) samice
 14. V soutěži kolekcí se výstavní třída otvírá při minimálním počtu 12 ptáků od alespoň tří chovatelů. Pokud třída tento požadavek nesplňuje, bude zahrnuta do této kategorie v další skupině. Při malém počtu kolekcí je možné vytvořit pouze jednu výstavní třídu – kolekce.
 15. Ohodnocení vystavených ptáků může být provedeno těmito způsoby:
  • a.) klasické posouzení na bodovací lístek – vyplní se kolonky s body
  • b.) predikátem – posuzovatel vyplní pouze celkové hodnocení
  • c.) na pořadí – posuzovatel provede seřazení od nejlepšího jedince a toho vyhodnotí
  • Pořadatel – AG Klub cz si vyhrazuje právo určit způsob ohodnocení.
  • Pro každou jednotlivou akci toto specifikují soutěžní podmínky.
 16. Pořadatel zajistí odborné a nestranné posouzení vystavených ptáků.
 17. Pořadatel si vyhrazuje právo určit počet vítězů tříd, skupin a celé výstavy. Obecně lze vyhlásit vítěze v každé otevřené třídě, skupině a celkového vítěze výstavy a je možné vyhlásit i jeho nejlepší protějšek. Výstavní řád umožňuje vyhlásit ve všech kategoriích nejlepšího samce a nejlepší samici. Dále je možné ve všech katego- riích vyhlásit ptáky na 2. a 3. místech. Vyhlášení a ocenění ptáků v jednotlivých kategoriích vymezují „Soutěžní podmínky“ vypsané pro každou konkrétní výstavu.
 18. Pořadatel převezme od vystavovatele ptáky, v době stanovené pro předání a vystaví doklad o jejich převzetí. Vystavovatel je povinen při předání ptáků sdělit pořadateli (nebo je označit na klícce) tyto údaje:
  • pohlaví,
  • stáří
  • číslo kroužku ptáka
 19. Pořadatel zabezpečí potřebné zázemí a vybavení pro posuzovatele, které potřebuje (jí) pro svůj výkon.
 20. Pořadatel zajistí po,ukončení posuzování, označení výstavních klícek vyplněnými bodovacími lístky. Dále označí vítězné jedince (i jedince na 2. a 3. místech), v souladu s konkrétními soutěžními podmínkami dané výstavy.
 21. Po ukončení akce, v době, která je tomu vymezena, předá pořadatel vystavovateli ptáky, bodovací lístky a pokud je vystavovatel získal, tak i ceny, diplomy apod. Pořadatel také zajistí výsledkovou listinu celé akce.

Popisná (parametrická) část

Abychom mohli popsat amadinu Gouldové a připravit tak určitý vzor, musíme nejprve provést rozdělení do jednotlivých pozic, které se posuzují „jakoby“ odděleně a spojují se až do výsledného vyjádření, ve formě bodů, toho daného jedince.

I. TYP, VELIKOST, POSTAVA, KONDICE

Tato pozice je hodnocena maximálně 40 body. V podstatě lze bodové ohodnocení rozdělit asi takto:

 • Typ – 10 bodů
 • Velikost - 10 bodů
 • Postava – 10 bodů
 • Kondice – 10 bodů

II. BARVA A KRESBA

Tato pozice je hodnocena maximálně 35 body. Vzhledem k tomu, že amadina Gouldové není "kreslený" pták, tedy v podstatě nemá kresbu, je hodnoceno především zbarvení.

III. Opeření

Tato pozice je hodnocena maximálně 10 body. Hodnocení této pozice se do určité míry překrývá s první pozicí a to konkrétně s kondicí. Pozice opeření hodnotí celistvost a kvalitu opeření.

IV. ZOBÁK, NOHY, DRÁPKY

Tato pozice je hodnocena maximálně 15 body a bodové ohodnocení lze rozdělit asi takto:

 • zobák – 5 bodů
 • nohy – 5 bodů
 • drápky - 5 bodů

Hodnocení této pozice se zaměřuje na celistvost, barvu a funkčnost zobáku, nohou a drápků. Opět mírně prolíná s hodnocením v pozici I. (kondice).

Způsobů hodnocení

Způsobů hodnocení, tedy provedení posouzení, může být několik. AG Klub na svých akcích může využít těchto způsobů:

a. Klasickým způsobem (na body):

pozice   maximální počet bodů 
 I. typ, velikost, postava, kondice  40
 II. barva a kresba  35
 III. opeření  10
 IV. zobák,nohy,drápky  15
Celkem  100

Při posuzování kolekcí se také hodnotí soulad a vyrovnanost kolekce až 6-ti body a to tak, že rozdíl bodů uvnitř kolekce se odečítá od maximálního počtu bodů za soulad.

b. Predikátem :

NU – neuspokojivý (vyřazen, výluka) méně než 81 bodů 
U – uspokojivý  81 – 83 bodů
D – dobrý   84 – 86 bodů
VD – velmi dobrý  87 – 89 bodů
V – výborný  90 a více bodů

U jednotlivých pozic posuzovatel nevypisuje body, ale určí pouze celkový počet bodů, který převede do slovního označení.

c. Pořadím (tzv. šíbe - systém)

Posuzovatel provede porovnání vystavených ptáků, určí pořadí od nejlepšího k nejhoršímu a hodnocení převede na predikát.

Popis jednotlivých pozic

I. Typ, velikost, postava, kondice

Amadina Gouldové má mít souměrnou (harmonickou) postavu, s určitým nádechem vznešenosti. Není typem vyloženě štíhlého ptáka.

Tělo, od nasazení hlavy(ramen) by mělo tvořit souměrný ovál který se zužuje až přechodem k ocasu. Hlava má být správně umístěna, v podélné (mediální) rovině trupu, je zaoblená a má, vůči tělu, přiměřenou velikost. Ramena a prsa jsou správně vyvinuta,hrudník je souměrně spojen s břichem a elipsovitý tvar těla končí až s nasazením ocasu. Linie zad je měkká a pravidelná, v jedné přímce s ocasem. Mírný ohyb na vrcholu zad (mezi krkem a zády) je přípustný. Samci, mající delší ocas mohou opticky působit delším dojmem, než-li samice, ale celkový dojem by neměl mít charakter „vlaštovčího těla“.

Velikost:

   Bez ocasu  S ocasem  Délka ocasu
Samec   12cm 15cm 3cm
Samice  12cm 13,5cm 1,5cm

Správný postoj, vzhledem k vodorovné ose (bidlo) by měl mít úhel 45-50°. Břicho musí být náležitě zvednuté nad bidlo (pták nesmí „ležet břichem na bidýlku“). Křídla správně nesena, přiléhají k tělu a kostřeci, nejsou povislá. Nesmí se křížit. Nohy jsou paralelní se středovou osou těla. Kuželovitý zobák má vzhledem k hlavě správné nasazení – linie zobáku by měla probíhat asi 1-2 mm pod spodním okrajem oka. Vystavený pták musí být zdravý, bez klinických příznaků onemocnění, mít kulaté oči, široce otevřené, s neporušenými okraji. Nesmí mhouřit oči.. Peří by mělo být čisté, opeření celistvé, peří s leskem. Peří musí mít náležitou hustotu, především na okrajích očí, bradě a kořenu zobáku. Zobák čistý, nepřerostlý, odpovídající barvy. Pták by měl mít nohy hladké, odpovídající barvy. Amadina Gouldové je přirozeně klidný pták. během posuzování jistě sedí nebo poskakuje na bidýlku. Ospalý nebo naopak nervózní projev je penalizován.

Nejčastěji penalizované vady:

1. Velikost je menší, než-li udává standard
2. Plochá a úzká hlava
3. Hlava mezi rameny
4. Ležení na bidýlku
5. Povislá nebo zkřížená křídla
6. Špatná poloha nohou
7. Špatný úchop bidýlka NU
8. Zkroucený ocas
9. Vystouplé čelo
10. Hrbatá nebo vystouplá záda
11. Špatný tvar břicha (velké, vystouplé, nevyvinuté)
12. Vystouplá hruď
13. Špinavý pták, nepřipravený k hodnocení NU
14. Otáčení a kroucení hlavy NU
15. Nervozita NU
16. Stání na dně klece NU

II. Barva a kresba

Jak již bylo uvedeno, amadina Gouldové nemá výraznou kresbu. Proto je třeba zásadní pozornost věnovat v této pozici barvě – její intenzitě, přesnému ohraničení jednotlivých barevných partií a to především u masky, ohraničení (obojku), límce, krku a prsou, které jsou jasně ohraničeny. Hrudník může být delší, ale s jasnými obrysy. Maska je symetrická s ostrým, jasným ohraničením. Krk zřetelně oddělen maskou a ohraničením (obojkem). U červenohlavých a žlutohlavých ptáků musí být černé ohraničení pravidelné, u samců 0,7 mm, u samic 1 mm široké. Límec musí být zřetelný na vrcholku hlavy a zvolna se ztrácející ve spodní části hlavy. Šířka límce u samce 7 mm, u samice 3 mm. U černohlavých ptáků tvoří maska,ohraničení,brada a krk jednolitou, černě zbarvenou oblast od zobáku po límec. Přechod k límci je měkký (pozvolný). Tolik ke zbarvení v obecném měřítku. Protože amadina Gouldové vytváří několik barevných mutací a kombinací, vrátíme se ještě k popisu u jednotlivých skupin později. Přesný popis, společně s obrázkem zahrnuje standard v barevných přílohách.

Nejčastěji penalizované vady:

Popis vady  Ztráta bodů
Špatně oddělené barvy na krku a hrudi  
Chybějící, slabé, nepravidelné nebo přerušované ohraničení masky  
Černé peří v masce červené nebo žluté barvy (nad 50% - NU)  NU
Šedé odlesky v masce černé barvy  
Skvrny jiné barvy na prsou<  
Bílý bod na bradě  
Houstnoucí lipochromy pod linií prsou  
Hnědá pera v křídlech (nevztahuje se na skořicovou mutaci)  

Obecné popisy zbarvení jednotlivých barevných mutací

Při posuzování jednotlivých barevných mutací postupujeme vždy podle popisu, který je uveden společně s jeho popisem v barevné příloze standardu. Zde si připomeneme pouze základní parametry některých mutací a kombinací.

Žlutá řada

Zelený pastel (1F žlutí samci)

Ptáci této mutace mají potlačený eumelanin a to až o 50% vůči přírodním ptákům. Tato mutace se vyznačuje neúplnou dominancí, která je vázána na pohlaví. Tedy přeloženo-takto zbarveni mohou být pouze samci. Jeden jejich pohlavní chromozóm nese faktor pro žlutou barvu, druhý pro zelenou(přírodní) barvu. Protože ani jeden z uvedených barevných faktorů není schopen „přetlačit“ ten druhý, dochází ke „smíchání“ obou faktorů a tím i barev. Všechny eumelaninové barvy jsou oslabeny a působ zředěným dojmem. U černohlavých ptáků vede tato mutace k zeslabení intenzity černé barvy v masce na šedočernou až šedou. Pokud je navíc takto zbarvený pták v kombinaci s běloprsou mutací, může být maska jen šedá až světle šedá.

Upřednostňováni by měli být ptáci se světleji zbarveným pláštěm. Zásadní vadou je pak výskyt zelených per v plášti. Takto zbarvení jedinci by měli být klasifikováni jako NU, protože tato vada je vysoce dědivá.

Žlutá mutace (2F žlutí samci, 1F žluté samice)

Ptáci této mutace mají :

 • samci - na obou pohlavních chromozómech faktor pro žlutou barvu
 • samice–na jednom pohlavním chromozómu faktor pro žlutou barvu (druhý je inaktivní)

V podstatě se jedná o pokračování mutace předchozí (pastel), v dokonalejším provedení. Takto zbarvení ptáci mají melanin snížený o 75% oproti přírodnímu vybarvení. Černohlaví ptáci mají jemně šedou barvu masky, v případě kombinace s běloprsou mutací pak mají hlavu téměř bílou.

Zásadní vadou je výskyt zelených per v plášti, eventuelně v křídlech (hodnocení NU). Zvýhodňuje se intenzivněji žluté zbarvení pláště, především u samců.

Modrá řada

Do modré řady zahrnujeme jak vlastní modré ptáky, tak i modropastelové a stříbrné jedince. U všech těchto typů jsou popisy stanovené pouze pro dvě kategorie zbarvení hlavy – černohlavé a červeno / žlutohlavé. Je to dáno tím, že rozlišit červeno a žlutohlavé ptáky je u těchto mutací obtížné a v řadě případů prakticky nemožné.

Modrá mutace

Tato mutace má dědičnost volnou (autozomální), to znamená, že štěpit na modrou barvu mohou samci i samice. Ve zbarvení jsou zeslabeny, nebo úplně mizí lipochromové barvy (žlutá, červená). Díky lomu světla pak dochází k tomu, že původní zelené zbarvení pláště zbavené lipochromů, se díky přítomnosti melaninů jeví jako modré. To je patrné především na plášti, kde by měly melaniny tvořit zářivou, azurovou barvu.

Modrý pastel

Jedná se v podstatě o neúplnou kombinaci. Autozomálně modří ptáci mají jeden pohlavní chromozóm s faktorem pro zelenou a jedním faktorem pro žlutou barvu. Tím vzniká kombinace, podobná u zelených pastelů, ale na podkladě modré barvy. Takto vybarveni mohou být pouze samci.
Zvýhodňují se ptáci se světlým pláštěm. Zásadní vadou je pak výskyt modrých per v plášti. Takto zbarvení ptáci jsou hodnoceni NU.

Stříbrná (kombinace)

Jedná se v podstatě o kombinaci dvou barevných mutací. Ptáci jsou autozomálně modří. Samci mají faktor pro žlutou barvu na obou pohlavních chromozómech, samice na jednom (druhý je inaktivní).

U ostatních mutací a barevných kombinací postupujeme podle popisu a vyobrazení v příloze standardu.

III. Opeření

Peří vystavených ptáků musí být hladké a působit celistvým dojmem. Musí přiléhat k tělu a mít náležitý lesk. Peří musí mít náležitou hustotu, především v oblastech, kde je tvořeno drobnými pírky – okolí očí, zobáku, brada. Opeření prsou a pláště musí být tak husté a takové délky, že není zřetelný přechod mezi jednotlivými pery. Ocas musí mít dvě rovná středová brka, stejné délky.

Nejčastěji penalizované vady:

Popis vady Ztráta bodů
Nedostatek krátkých peříček v okolí očí, zobáku a na bradě NU
Přítomnost juvenilního opeření, neotevřená pera (ospence)  
Ochablé peří na křídlech, zejména ve svrchní části  
Chybějící peří na křídlech nebo v ocasu  
Chybějící, poškozená, nestejně dlouhá a kadeřavá ocasní pera  
Kadeřavost na hrudi a zádech  
Matné opeření s nedostatkem lesku, umaštěné nebo zmačkané peří  
Známky pelichání  

IV. Zobák, nohy, drápky

Zobák amadiny Gouldové by měl mít pravidelný tvar, měl by být správně nasazen (viz. výše) a měl by mít barvu odpovídající typu a barevné mutaci. Pouze u samic může být, v důsledku fáze biologického cyklu černý. Jeho povrch by měl být hladký, nesmí být šupinkovitý, otlučený nebo roztřepený. Okraje obou čelistí zobáku k sobě těsně přiléhají a jsou stejně dlouhé.

Nohy musí být správně nasazeny, paralelní ke středové (mediální) ose těla, s třemi prsty otočenými dopředu a jedním dozadu. Prsty jsou pravidelně zakulaceny směrem dolů. Nohy nesmí jevit známky zakřivení či zakrnění. Mají být hladké a přiměřeně silné, v odpovídající barvě. Zjizvené nebo oteklé nohy, či jejich části, jsou posuzovány jako defektní. Nesmí chybět články prstů.

Drápky musí být přiměřeně dlouhé a svým nasazením kopírují prodlouženou osu nasazení prstu. Musí mít barvu odpovídající typu a barevné mutaci. Nesmí chybět drápek.

Nejčastěji penalizované vady:

Popis vady Ztráta bodů
Zobák příliš silný nebo dlouhý  
Nestejná dálka čelistí  
Přerůstající hrany zobáku  
Zobák je pokrytý šupinami nebo bílými skvrnami NU
Nohy pokryté šupinami, oteklé nebo dlouhé NU
Drápky jsou příliš dlouhé, zkroucené nebo úplně chybí NU

Nepřípustné vady (vylučují ptáka ze soutěže – NU):

 • nekroužkovaný pták
 • kroužek upravený, nečitelný nebo ve větším rozsahu poškozený, jiné velikosti
 • zjevná onemocnění ( průjem, záchvaty,malátnost,
 • otoky nohou, prstů vápenka apod.)
 • zlomeniny a poranění
 • silné rozpeření a nedopeření
 • chybějící dvě a více ocasních per nebo dvě a více letek
 • chybějící prst
 • chybějící dva a více drápků
 • deformace částí těla (prsty, zobák, křídla)
 • silná nervozita a neklid – netrénovaní ptáci, nevýstavní kondice
 • chybné zařazení do výstavní třídy

Nejčastěji penalizované vady

Výstavní klec

Použití výstavních klecí upravují soutěžní podmínky jednotlivých výstav.

Jde o sjednocení světelných a proporčních podmínek za účelem objektivního hodnocení

Kategorizace amadin Gouldové

SKUPINA TŘÍDA  ZBARVENÍ SAMCI SAMICE
I. 01. Přírodní – fialovoprsá – černohlavá   X   X
  02. Přírodní – fialovoprsá – červenohlavá   X   X
  03. Přírodní – fialovoprsá – žlutohlavá   X     X
  04. Přírodní – fialovoprsá – KOLEKCE XXXX XXXX
II. 05. Přírodní – běloprsá (růžovoprsá) – černohlavá   X   X
  06. Přírodní – běloprsá (růžovoprsá) – červenohlavá   X   X
  07. Přírodní – běloprsá (růžovoprsá) – žlutohlavá   X     X
  08. Přírodní – běloprsá (růžovoprsá) – KOLEKCE XXXX XXXX
III. 09. Žlutá – fialovoprsá – černohlavá   X   X
  10. Žlutá – fialovoprsá – červenohlavá   X   X
  11. Žlutá – fialovoprsá – žlutohlavá   X     X
  12. Žlutá – běloprsá (růžovoprsá) – černohlavá   X   X
  13. Žlutá – běloprsá (růžovoprsá) – červenohlavá   X   X
  14. Žlutá – běloprsá (růžovoprsá) – žlutohlavá   X     X
  15. Zelený (1F) pastel – fialovoprsý – černohlavý   X  
  16. Zelený (1F) pastel – fialovoprsý – červenohlavý   X  
  17. Zelený (1F) pastel – fialovoprsý – žlutohlavý   X    
  18. Zelený (1F) pastel – běloprsý – černohlavý   X  
  19. Zelený (1F) pastel – běloprsý – červenohlavý   X  
  20. Zelený (1F) pastel – běloprsý – žlutohlavý   X    
  21. Žlutá, zelený pastel – fialovoprsá/ běloprsá / růžovoprsá / – KOLEKCE XXXX XXXX
IV.  22. Modrá – fialovoprsá – černohlavá   X   X
  23. Modrá – fialovoprsá – červenohlavá / žlutohlavá   X   X
  24. Modrá – běloprsá – černohlavá   X   X
  25. Modrá – běloprsá – červenohlavá / žlutohlavá   X   X
  26. Modrý (1F) pastel – fialovoprsý – černohlavý   X  
  27. Modrý (1F) pastel – fialovoprsý – červeno / žlutohlavý   X  
  28. Modrý (1F) pastel – běloprsý – černohlavý   X  
  29. Modrý (1F) pastel – běloprsý – červeno / žlutohlavý   X  
  30. Stříbrná – fialovoprsá – černohlavá   X   X
  31. Stříbrná – fialovoprsá – červenohlavá / žlutohlavá   X   X
  32. Stříbrná – běloprsá – černohlavá   X   X
  33. Stříbrná – běloprsá – červenohlavá / žlutohlavá   X   X
  34. Modrá / m. pastel/stříbrná – fialovo / běloprsá – KOLEKCE XXXX XXXX
V. 35. Ostatní mutace   X   X
  36. Ostatní mutace – KOLEKCE XXXX XXXX

Skupina I., výstavní třída 1–4

Přírodní fialovoprsá černohlavá

Skupina I.

Třída 01.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska černá černá
Obojek (ohraničení) černé černé
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek modrošedý - musí být úplný modrošedý - musí být úplný
Zobák slonovinový s červeným nebo žlutým (YTB) ostřím slonovinový s červeným nebo žlutým (YTB) ostřím, v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec jasně modrý světle modrý
Brada a krk černé černé
Prsa tvrdě fialová fialová
Boky žluté žluté
Břicho vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno tyrkysové jasně zelené
Plášť zelený zelený
Křídla zelená, letky s tmavšími až černými okraji zelená, letky s tmavšími až černými okraji
Kostřec tyrkysově modrý tyrkysově modrý
Svrchní krovky ocasní tyrkysové, pera s bílými lemy tyrkysové, pera s bílými lemy
Spodní krovky ocasní šedobílé až bílé šedobílé až bílé
Ocas černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší. prodloužená pera černá černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Přírodní fialovoprsá červenohlavá

Skupina I.

 Třída 02.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska jasně červená tmavočervená
Obojek (ohraničení) černý černé
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek modrošedý- musí být úplný modrošedý- musí být úplný
Zobák slonovinový s červeným ostřím slonovinový s červenými nebo žlutými okraji, v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec jasně modrý světle modrý
Brada a krk černé černé
Prsa tvrdě fialová fialová
Boky žluté žluté
Břicho vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno tyrkysové jasně zelené
Plášť zelený zelený
Křídla zelená, letky s tmavšími až černými okraji zelená, letky s tmavšími až černými okraji
Kostřec tyrkysově modrý tyrkysově modrý
Svrchní krovky ocasní tyrkysové, pera s bílými lemy tyrkysové, pera s bílými lemy
Spodní krovky ocasní šedobílé až bílé, šedobílé až bílé,
Ocas černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší.prodloužená pera černá černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší,prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Přírodní fialovoprsá žlutohlavá

Skupina I.

 Třída 03.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska oranžově žlutá okrově žlutá
Obojek (ohraničení) černý černý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek modrošedý- musí být úplný modrošedý - musí být úplný
Zobák slonovinový se žlutooranžovým ostřím slonovinový se žlutými okraji, , v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec jasně modrý světle modrý
Brada a krk černé černé
Prsa tvrdě fialová fialová
Boky žluté žluté
Břicho vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno tyrkysové jasně zelené
Plášť jasně zelený zelený
Křídla jasně zelená, letky s tmavšími až černými okraji zelená, letky s tmavšími až černými okraji
Kostřec tyrkysově modrý tyrkysově modrý
Svrchní krovky ocasní tyrkysové, pera s bílými lemy tyrkysové, pera s bílými lemy
Spodní krovky ocasní šedobílé až bílé, šedobílé až bílé,
Ocas černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší.prodloužená pera černá černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší,prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Přírodní fialovoprsá – kolekce

Skupina I.

   

Třída 04.

V této třídě jsou vystavováni ptáci barevně popsaní v tř. 01-03. V kolekci musí být čtyři jedinci stejné barvy hlavy. Složení kolekce podle pohlaví
     a) 4.0
     b) 0.4
     c) 2.2

Skupina II., výstavní třída 5–8

Přírodní běloprsá (růžovoprsá) černohlavá

Skupina II.

Třída 05.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska černá černá
Obojek (ohraničení) černé černé
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek modrošedý- musí být úplný modrošedý- musí být úplný
Zobák slonovinový s červeným nebo žlutým (YTB) ostřím slonovinový s červeným nebo žlutým (YTB) ostřím, , v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec jasně modrý světle modrý
Brada a krk černé černé
Prsa bílá (růžová) bílá (růžová)
Boky žluté žluté
Břicho vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno tyrkysové jasně zelené
Plášť světle zelený zelený
Křídla zelená, letky s tmavšími až černými okraji zelená, letky s tmavšími
až černými okraji    
Kostřec tyrkysově modrý tyrkysově modrý
Svrchní krovky ocasní tyrkysové, pera s bílými lemy tyrkysové, pera s bílými lemy
Spodní krovky ocasní šedobílé až bílé, šedobílé až bílé,
Ocas černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší.prodloužená pera černá černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší,prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Přírodní běloprsá (růžovoprsá) červenohlavá

Skupina II.

 Třída 06.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska jasně červená tmavočervená
Obojek (ohraničení) černý černé
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek modrošedý- musí být úplný modrošedý- musí být úplný
Zobák slonovinový s červeným ostřím slonovinový s červenými nebo žlutými okraji, v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec jasně modrý světle modrý
Brada a krk černé černé
Prsa bílá (růžová) bílá (růžová)
Boky žluté žluté
Břicho vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno tyrkysové jasně zelené
Plášť zelený zelený
Křídla zelená, letky s tmavšími až černými okraji zelená, letky s tmavšími až černými okraji
Kostřec tyrkysově modrý tyrkysově modrý
Svrchní krovky ocasní tyrkysové, pera s bílými lemy tyrkysové, pera s bílými lemy
Spodní krovky ocasní šedobílé až bílé šedobílé až bílé
Ocas černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší.prodloužená pera černá černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší,prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Přírodní běloprsá (růžovoprsá) žlutohlavá

Skupina II.

 Třída 07.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska oranžově žlutá okrově žlutá
Obojek (ohraničení) černý černé
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek modrošedý- musí být úplný modrošedý- musí být úplný
Zobák slonovinový se žlutým ostřím slonovinový s oranžovými okraji, v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec jasně modrý světle modrý
Brada a krk černé černé
Prsa bílá (růžová) bílá (růžová)
Boky žluté žluté
Břicho vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší vrchní břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno tyrkysové jasně zelené
Plášť zelený zelený
Křídla zelená, letky s tmavšími až černými okraji zelená, letky s tmavšími až černými okraji
Kostřec tyrkysově modrý tyrkysově modrý
Svrchní krovky ocasní tyrkysové, pera s bílými lemy tyrkysové, pera s bílými lemy
Spodní krovky ocasní šedobílé až bílé, šedobílé až bílé,
Ocas černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, prodloužená pera černá černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Přírodní běloprsá (růžovoprsá) – kolekce

Skupina II.

   

Třída 08.

V této třídě jsou vystavováni ptáci barevně popsaní v tř. 05-07. V kolekci musí být čtyři jedinci stejné barvy hlavy. Složení kolekce podle pohlaví
     a) 4.0
     b) 0.4
     c) 2.2

Skupina III., výstavní třída 9–21

Žlutá fialovoprsá černohlavá

Skupina III.

Třída 09.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska bělavá až šedavě bílá bělavá až šedavě bílá
Obojek (ohraničení) šedobílý šedobílý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek bělavý- musí být úplný bělavý - musí být úplný
Zobák slonovinový s červeným nebo žlutým (YTB) ostřím slonovinový s červeným nebo žlutým (YTB) ostřím, v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec šedobílý šedobílý
Brada a krk bělavé bělavé
Prsa fialová fialová
Boky žluté žluté
Břicho jasně žluté, směrem ke kloace světlejší žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno špinavě bílé až žluté špinavě bílé až žluté
Plášť žlutý žlutý
Křídla žlutá se světlejšími, až bělavými okraji žlutá se světlejšími, až bělavými okraji
Kostřec jasně šedý šedý
Svrchní krovky ocasní šedavé šedavé
Spodní krovky ocasní bělavé bělavé
Ocas žlutavý až bílý, dolní okraje bílé žlutavý až bílý, dolní okraje bílé,prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Žlutá fialovoprsá červenohlavá

Skupina III.

 Třída 10.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska červená červená
Obojek (ohraničení) šedobílý šedobílý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek bělavý- musí být úplný bělavý- musí být úplný
Zobák slonovinový s červeným ostřím slonovinový s červenými nebo žlutými okraji, v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec šedobílý šedobílý
Brada a krk bělavé bělavé
Prsa fialová fialová
Boky žluté žluté
Břicho jasně žluté, směrem ke kloace světlejší žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno špinavě bílé až žluté špinavě bílé až žluté
Plášť žlutý žlutý
Křídla žlutá se světlejšími, až bělavými okraji žlutá se světlejšími, až bělavými okraji
Kostřec jasně šedý šedý
Svrchní krovky ocasní šedavé šedavé
Spodní krovky ocasní bělavé bělavé
Ocas žlutavý až bílý, dolní okraje bílé žlutavý až bílý, dolní okraje bílé,prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Žlutá fialovoprsá žlutohlavá

Skupina III.

 Třída 11.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska oranžově žlutá okrově žlutá
Obojek (ohraničení) šedobílý šedobílý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek bělavý- musí být úplný bělavý- musí být úplný
Zobák slonovinový se žlutooranžovým ostřím slonovinový se žlutými okraji, v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec šedobílý šedobílý
Brada a krk bělavé bělavé
Prsa fialová fialová
Boky žluté žluté
Břicho jasně žluté, směrem ke kloace světlejší žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno špinavě bílé až žluté špinavě bílé až žluté
Plášť žlutý žlutý
Křídla žlutá se světlejšími, až bělavými okraji žlutá se světlejšími, až bělavými okraji
Kostřec jasně šedý šedý
Svrchní krovky ocasní šedavé šedavé
Spodní krovky ocasní bělavé bělavé
Ocas žlutavý až bílý, dolní okraje bílé žlutavý až bílý, dolní okraje bílé,prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Žlutá běloprsá (růžovoprsá) černohlavá

Skupina III.

Třída 12.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska bělavá až šedavě bílá bělavá až šedavě bílá
Obojek (ohraničení) šedobílý šedobílý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek bělavý- musí být úplný bělavý - musí být úplný
Zobák slonovinový s červeným nebo žlutým (YTB) ostřím slonovinový s červeným nebo žlutým (YTB) ostřím, v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec šedobílý šedobílý
Brada a krk bělavé bělavé
Prsa fialová fialová
Boky žluté žluté
Břicho jasně žluté, směrem ke kloace světlejší žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno špinavě bílé až žluté špinavě bílé až žluté
Plášť žlutý žlutý
Křídla žlutá se světlejšími, až bělavými okraji žlutá se světlejšími, až bělavými okraji
Kostřec jasně šedý šedý
Svrchní krovky ocasní šedavé šedavé
Spodní krovky ocasní bělavé bělavé
Ocas žlutavý až bílý, dolní okraje bílé žlutavý až bílý, dolní okraje bílé,prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Žlutá běloprsá (růžovoprsá) červenohlavá

Skupina III.

Třída 13.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska červená červená
Obojek (ohraničení) šedobílý šedobílý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek bělavý- musí být úplný bělavý- musí být úplný
Zobák slonovinový s červeným ostřím slonovinový s červenými nebo žlutými okraji, v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec šedobílý šedobílý
Brada a krk bělavé bělavé
Prsa fialová fialová
Boky žluté žluté
Břicho jasně žluté, směrem ke kloace světlejší žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno špinavě bílé až žluté špinavě bílé až žluté
Plášť žlutý žlutý
Křídla žlutá se světlejšími, až bělavými okraji žlutá se světlejšími, až bělavými okraji
Kostřec jasně šedý šedý
Svrchní krovky ocasní šedavé šedavé
Spodní krovky ocasní bělavé bělavé
Ocas žlutavý až bílý, dolní okraje bílé žlutavý až bílý, dolní okraje bílé,prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Žlutá běloprsá (růžovoprsá) žlutohlavá

Skupina III.

Třída 14.

Samec Samice
(barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska oranžově žlutá okrově žlutá
Obojek (ohraničení) šedobílý šedobílý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek bělavý- musí být úplný bělavý- musí být úplný
Zobák slonovinový se žlutooranžovým ostřím slonovinový se žlutými okraji, v důsledku fáze biologického cyklu muže být zobák i černý
Límec šedobílý šedobílý
Brada a krk bělavé bělavé
Prsa fialová fialová
Boky žluté žluté
Břicho jasně žluté, směrem ke kloace světlejší žluté, směrem ke kloace světlejší
Kloaka bělavá bělavá
Temeno špinavě bílé až žluté špinavě bílé až žluté
Plášť žlutý žlutý
Křídla žlutá se světlejšími, až bělavými okraji žlutá se světlejšími, až bělavými okraji
Kostřec jasně šedý šedý
Svrchní krovky ocasní šedavé šedavé
Spodní krovky ocasní bělavé bělavé
Ocas žlutavý až bílý, dolní okraje bílé žlutavý až bílý, dolní okraje bílé,prodloužená pera kratší
Nohy masové barvy masové barvy
Drápky rohovinové rohovinové

Zelený (1F) pastel fialovoprsý černohlavý

Skupina III.

 

Třída 15

Samec  
Maska šedá  
Obojek (ohraničení) šedý  
Oči tmavohnědé  
Oční kroužek jasně šedý- musí být úplný  
Zobák slonovinový s červeným nebo žlutým ostřím  
Límec světle tyrkysový  
Brada a krk šedé až šedomodré  
Prsa fialová  
Boky žluté  
Břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší  
Kloaka bělavá  
Temeno světle tyrkysové  
Plášť zředěná zelená (cca 50% klasické barvy)  
Křídla zředěná zelená (cca 50% klasické barvy)  
Kostřec modrý  
Svrchní krovky ocasní šedomodré s bílými okraji  
Spodní krovky ocasní bělavé  
Ocas jasně šedý, dolní okraje bílé  
Nohy masové barvy  
Drápky rohovinové  

Zelený (1F) pastel fialovoprsý červenohlavý

Skupina III

   

Třída 16.

Samec  
Maska červená  
Obojek (ohraničení) šedý  
Oči tmavohnědé  
Oční kroužek jasně šedý- musí být úplný  
Zobák slonovinový s červeným ostřím  
Límec světle tyrkysový  
Brada a krk šedé až šedomodré  
Prsa fialová  
Boky žluté  
Břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší  
Kloaka bělavá  
Temeno světle tyrkysové  
Plášť zředěná zelená (cca 50% klasické barvy)  
Křídla zředěná zelená (cca 50% klasické barvy)  
Kostřec modrý  
Svrchní krovky ocasní šedomodré s bílými okraji  
Spodní krovky ocasní bělavé  
Ocas jasně šedý, dolní okraje bílé  
Nohy masové barvy  
Drápky rohovinové  

Zelený (1F) pastel fialovoprsý žlutohlavý

Skupina III

 

Třída 17.

Samec  
Maska oranžově žlutá  
Obojek (ohraničení) šedý  
Oči tmavohnědé  
Oční kroužek jasně šedý- musí být úplný  
Zobák slonovinový se žlutým ostřím  
Límec světle tyrkysový  
Brada a krk šedé až šedomodré  
Prsa fialová  
Boky žluté  
Břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší  
Kloaka bělavá  
Temeno světle tyrkysové  
Plášť zředěná zelená (cca 50% klasické barvy)  
Křídla zředěná zelená (cca 50% klasické barvy)  
Kostřec modrý  
Svrchní krovky ocasní šedomodré s bílými okraji  
Spodní krovky ocasní bělavé  
Ocas jasně šedý, dolní okraje bílé  
Nohy masové barvy  
Drápky rohovinové  

Zelený (1F) pastel běloprsý černohlavý

Skupina III.

 

Třída 18.

Samec  
Maska jasně šedá  
Obojek (ohraničení) jasně šedý  
Oči tmavohnědé  
Oční kroužek jasně šedý- musí být úplný  
Zobák slonovinový s červeným nebo žlutým ostřím  
Límec světle tyrkysový  
Brada a krk šedé až šedomodré  
Prsa bílá  
Boky žluté  
Břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší  
Kloaka bělavá  
Temeno světle tyrkysové  
Plášť zelenavé žlutý  
Křídla zelenavé žlutá. letky se světlými, až bílými okraji  
Kostřec modrý  
Svrchní krovky ocasní šedomodré s bílými okraji  
Spodní krovky ocasní bělavé  
Ocas jasně šedý, dolní okraje bílé  
Nohy masové barvy  
Drápky rohovinové  
Růžovoprsý Zbarvení je téměř identické s běloprsým ptákem, pouze prsa jsou tvrdě fialová  

Zelený (1F) pastel běloprsý červenohlavý

Skupina III.

 

Třída 19.

Samec  
Maska červená  
Obojek (ohraničení) jasně šedý  
Oči tmavohnědé  
Oční kroužek jasně šedý- musí být úplný  
Zobák slonovinový s červeným ostřím  
Límec světle tyrkysový  
Brada a krk šedé až šedomodré  
Prsa bílá  
Boky žluté  
Břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší  
Kloaka bělavá  
Temeno světle tyrkysové  
Plášť zelenavé žlutý  
Křídla zelenavé žlutá. letky se světlými, až bílými okraji  
Kostřec modrý  
Svrchní krovky ocasní šedomodré s bílými okraji  
Spodní krovky ocasní bělavé  
Ocas jasně šedý, dolní okraje bílé  
Nohy masové barvy  
Drápky rohovinové  
Růžovoprsý Zbarvení je téměř identické s běloprsým ptákem, pouze prsa jsou tvrdě fialová  

Zelený (1F) pastel běloprsý žlutohlavý

Skupina III.

 

Třída 20.

Samec  
Maska oranžově žlutá  
Obojek (ohraničení) jasně šedý  
Oči tmavohnědé  
Oční kroužek jasně šedý- musí být úplný  
Zobák slonovinový se žlutým nebo černým ostřím  
Límec světle tyrkysový  
Brada a krk šedé až šedomodré  
Prsa bílá  
Boky žluté  
Břicho okrově žluté, směrem ke kloace světlejší  
Kloaka bělavá  
Temeno světle tyrkysové  
Plášť zelenavé žlutý  
Křídla zelenavé žlutá. letky se světlými, až bílými okraji  
Kostřec modrý  
Svrchní krovky ocasní šedomodré s bílými okraji  
Spodní krovky ocasní bělavé  
Ocas jasně šedý, dolní okraje bílé  
Nohy masové barvy  
Drápky rohovinové  
Růžovoprsý Zbarvení je téměř identické s běloprsým ptákem, pouze prsa jsou tvrdě fialová  

Žlutá, zelený (1F) pastel – kolekce

Skupina III.

   

Třída 21.

V této třídě jsou vystavováni ptáci barevně popsaní v tř. 9-20. V kolekci musí být čtyři jedinci stejné barvy hlavy a pláště. Složení kolekce podle pohlaví
  a) 4.0
  b) 0.4
  c) 2.2
  d) u 1F (pastelů) ptáku, pouze 4.0

Skupina IV., výstavní třída 22–35

Modrá fialovoprsá černohlavá

Skupina IV

Třída 22.

Samec Samice (barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska černá černá
Obojek (ohraničení) černé černé
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek světle modrý - musí být úplný světle modrý - musí být úplný
Zobák perleťově bílý perleťově bílý
Límec světle modrý světle modrý
Brada a krk černé černé
Prsa fialová fialová
Boky krémové krémové
Břicho krémové, směrem ke kloace bílé krémové, směrem ke kloace bílé
Kloaka bílá bílá
Temeno světle modré světle modré
Plášť modrý modrý
Křídla světle modrá světle modrá
Kostřec světle modrý světle modrý
Svrchní krovky ocasní modré modré
Spodní krovky ocasní bílé bílé
Ocas černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, dolní okraj černý černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, dolní okraj černý
Nohy bělavé bělavé
Drápky jasně rohovinové jasně rohovinové

Modrá fialovoprsá červeno / žlutohlavá

Skupina IV.

Třída 23.

Samec Samice (barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska béžová, růžová, žlutohlaví ptáci smetanová béžová, růžová, žlutohlaví ptáci smetanová
Obojek (ohraničení) černé černé
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek světle modrý - musí být úplný světle modrý - musí být úplný
Zobák perleťově bílý perleťově bílý
Límec světle modrý světle modrý
Brada a krk černé černé
Prsa fialová fialová
Boky krémové krémové
Břicho krémové, směrem ke kloace bílé krémové, směrem ke kloace bílé
Kloaka bílá bílá
Temeno světle modré světle modré
Plášť modrý modrý
Křídla světle modrá světle modrá
Kostřec světle modrý světle modrý
Svrchní krovky ocasní modré modré
Spodní krovky ocasní bílé bílé
Ocas černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, dolní okraj černý černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, dolní okraj černý
Nohy bělavé bělavé
Drápky jasně rohovinové jasně rohovinové

Modrá běloprsá černohlavá

Skupina IV.

Třída 24. Samec Samice (barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska černá černá
Obojek (ohraničení) černé černé
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek světle modrý - musí být úplný světle modrý - musí být úplný
Zobák perleťově bílý perleťově bílý
Límec světle modrý světle modrý
Brada a krk černé černé
Prsa bílá bílá
Boky krémové krémové
Břicho krémové, směrem ke kloace bílé krémové, směrem ke kloace bílé
Kloaka bílá bílá
Temeno světle modré světle modré
Plášť modrý modrý
Křídla světle modrá světle modrá
Kostřec světle modrý světle modrý
Svrchní krovky ocasní modré modré
Spodní krovky ocasní bílé, bílé,
Ocas černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, dolní okraj černý černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, dolní okraj černý
Nohy bělavé bělavé
Drápky jasně rohovinové jasně rohovinové

Modrá běloprsá červeno / žlutohlavá

Skupina IV.

Třída 25.

Samec Samice (barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska béžová, růžová, žlutohlaví ptáci smetanová béžová, růžová, žlutohlaví ptáci smetanová
Obojek (ohraničení) černé černé
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek světle modrý - musí být úplný světle modrý - musí být úplný
Zobák perleťově bílý perleťově bílý
Límec světle modrý světle modrý
Brada a krk černé černé
Prsa bílá bílá
Boky krémové krémové
Břicho krémové, směrem ke kloace bílé krémové, směrem ke kloace bílé
Kloaka bílá bílá
Temeno světle modré světle modré
Plášť modrý modrý
Křídla světle modrá světle modrá
Kostřec světle modrý světle modrý
Svrchní krovky ocasní modré modré
Spodní krovky ocasní bílé bílé
Ocas černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, dolní okraj černý černý s vnitřní stranou na okrajích světlejší, dolní okraj černý
Nohy bělavé bělavé
Drápky jasně rohovinové jasně rohovinové

Modrý (1F) pastel fialovoprsý černohlavý

Skupina IV.

 

Třída 26.

Samec  
Maska šedá  
Obojek (ohraničení) šedé  
Oči tmavohnědé  
Oční kroužek šedý - musí být úplný  
Zobák perleťově bílý  
Límec tyrkysový (50% klasické modré barvy)  
Brada a krk tmavě šedé  
Prsa fialová  
Boky krémové  
Břicho krémové, směrem ke kloace bílé  
Kloaka bílá  
Temeno tyrkysové (50% klasické modré barvy)  
Plášť jasně šedavě modrý  
Křídla šedomodrá (50% klasické modré barvy)  
Kostřec tyrkysový  
Svrchní krovky ocasní šedomodré  
Spodní krovky ocasní bílé,  
Ocas tmavě šedý, vnitřní pera světlejší, dolní okraj šedý  
Nohy bělavé  
Drápky rohovinové  

Modrý (1F) pastel fialovoprsý červeno/žlutohlavý

Skupina IV.

 

Třída 27.

Samec  
Maska béžová (žlutohlavý pták – krémová)  
Obojek (ohraničení) šedé  
Oči tmavohnědé  
Oční kroužek šedý - musí být úplný  
Zobák perleťově bílý  
Límec tyrkysový (50% klasické modré barvy)  
Brada a krk tmavě šedé  
Prsa fialová  
Boky krémové  
Břicho krémové, směrem ke kloace bílé  
Kloaka bílá  
Temeno tyrkysové (50% klasické modré barvy)  
Plášť jasně šedavě modrý  
Křídla šedomodrá (50% klasické modré barvy)  
Kostřec tyrkysový  
Svrchní krovky ocasní šedomodré  
Spodní krovky ocasní bílé  
Ocas tmavě šedý, vnitřní pera světlejší, dolní okraj šedý  
Nohy bělavé  
Drápky rohovinové  

Modrý (1F) pastel běloprsý černohlavý

Skupina IV.

 

Třída 28.

Samec  
Maska jasně šedá  
Obojek (ohraničení) šedé  
Oči tmavohnědé  
Oční kroužek bělavě šedý - musí být úplný  
Zobák perleťově bílý  
Límec světle tyrkysový až šedomodrý  
Brada a krk jasně šedé  
Prsa bílá  
Boky krémové  
Břicho krémové, směrem ke kloace bílé  
Kloaka bílá  
Temeno šedomodré  
Plášť jasně šedý  
Křídla jasně šedá  
Kostřec jasně šedavě modrý  
Svrchní krovky ocasní jasně šedomodré  
Spodní krovky ocasní bělavé,  
Ocas našedle bělavá  
Nohy bělavé  
Drápky rohovinové  

Modrý (1F) pastel běloprsý červeno/žlutohlavý

Skupina IV.

 

Třída 29.

Samec  
Maska krémová  
Obojek (ohraničení) šedé s jemným modrým nádechem  
Oči tmavohnědé  
Oční kroužek bělavě šedý - musí být úplný  
Zobák perleťově bílý  
Límec světle tyrkysový až šedomodrý  
Brada a krk jasně šedé  
Prsa bílá  
Boky krémové  
Břicho krémové, směrem ke kloace bílé  
Kloaka bílá  
Temeno šedomodré  
Plášť šedý  
Křídla šedá  
Kostřec jasně šedavě modrý  
Svrchní krovky ocasní jasně šedomodré  
Spodní krovky ocasní bělavé  
Ocas našedle bělavá  
Nohy bělavé  
Drápky rohovinové  

Stříbrný (2F modrý pastel) fialovoprsý černohlavý

Skupina IV.

Třída 30.

Samec Samice (barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska stříbrně bílá stříbrně bílá
Obojek (ohraničení) bělavý bělavý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek šedý - musí být úplný šedý - musí být úplný
Zobák slonovinový – červeně ostří slonovinový
Límec bělavý, s namodralým nádechem bělavý, s namodralým nádechem
Brada a krk bělavé bělavé
Prsa fialová fialová
Boky krémové krémové
Břicho bělavé bělavé
Kloaka bílá bílá
Temeno zředěná tyrkysová (15-20% klasické modré barvy) zředěná tyrkysová (15-20% klasické modré barvy)
Plášť modravé šedá modravé šedá
Křídla modravé šedá modravé šedá
Kostřec světle tyrkysový světle tyrkysový
Svrchní krovky ocasní zředěná tyrkysová zředěná tyrkysová
Spodní krovky ocasní bílé, bílé,
Ocas bělavý, dolní okraj bílý bělavý, dolní okraj bílý
Nohy bělavé bělavé
Drápky rohovinové rohovinové

Stříbrný fialovoprsý červeno/žlutohlavý

Skupina IV.

Třída 31:

Samec Samice (barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska béžová béžová
Obojek (ohraničení) bělavý bělavý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek šedý - musí být úplný šedý - musí být úplný
Zobák slonovinový – červeně ostří slonovinový
Límec bělavý, s namodralým nádechem bělavý, s namodralým nádechem
Brada a krk bělavé bělavé
Prsa fialová světle fialová
Boky krémové krémové
Břicho bělavé bělavé
Kloaka bílá bílá
Temeno zředěná tyrkysová (15-20% klasické modré barvy) zředěná tyrkysová (15-20% klasické modré barvy)
Plášť modravé šedá modravé šedá
Křídla modravé šedá modravé šedá
Kostřec světle tyrkysový světle tyrkysový
Svrchní krovky ocasní zředěná tyrkysová zředěná tyrkysová
Spodní krovky ocasní bílé, bílé,
Ocas bělavý, dolní okraj bílý bělavý, dolní okraj bílý
Nohy bělavé bělavé
Drápky rohovinové rohovinové

Stříbrný běloprsý černohlavý

Skupina IV.

Třída 32

Samec Samice (barvy jsou obecné matnější, než-li u samce)
Maska stříbrně bílá až slabě našedlá stříbrně bílá až slabě našedlá
Obojek (ohraničení) bělavý bělavý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek šedý - musí být úplný šedý - musí být úplný
Zobák slonovinový – červeně ostří slonovinový – červeně ostří
Límec bělavý, se slabým namodralým nádechem bělavý, se slabým namodralým nádechem
Brada a krk bělavé bělavé
Prsa bílá bílá
Boky smetanově bílé smetanově bílé
Břicho bělavé bělavé
Kloaka bílá bílá
Temeno bělavé, se slabým namodralým nádechem bělavé, se slabým namodralým nádechem
Plášť šedavě bílý šedavě bílý
Křídla šedavě bílá šedavě bílá
Kostřec bělavý, se slabým namodralým nádechem bělavý, se slabým namodralým nádechem
Svrchní krovky ocasní bělavé se slabým namodralým nádechem bělavé se slabým namodralým nádechem
Spodní krovky ocasní bílé bílé
Ocas bělavý, dolní okraj bílý bělavý, dolní okraj bílý
Nohy bělavé bělavé
Drápky rohovinové rohovinové

Stříbrný běloprsý červeno/žlutohlavý

Skupina IV.

Třída 33.

Samec Samice (barvy jsou obecně matnější, než-li u samce)
Maska narůžovělá až růžově bílá (žlutohlavý pták – krémově růžová) narůžovělá až růžově bílá (žlutohlavý pták – krémově růžová)
Obojek (ohraničení) bělavý bělavý
Oči tmavohnědé tmavohnědé
Oční kroužek šedý- musí být úplný šedý- musí být úplný
Zobák slonovinový – červeně ostří slonovinový – červeně ostří
Límec bělavý, s namodralým nádechem bělavý, s namodralým nádechem
Brada a krk bělavé bělavé
Prsa bílá bílá
Boky smetanově bílé smetanově bílé
Břicho bělavé bělavé
Kloaka bílá bílá
Temeno bělavé, s namodralým nádechem bělavé, s namodralým nádechem
Plášť šedavě bílý šedavě bílý
Křídla šedavě bílá šedavě bílá
Kostřec bělavý, s namodralým nádechem bělavý, s namodralým nádechem
Svrchní krovky ocasní bělavé s namodralým nádechem bělavé s namodralým nádechem
Spodní krovky ocasní bílé bílé
Ocas bělavý, dolní okraj bílý bělavý, dolní okraj bílý
Nohy bělavé bělavé
Drápky rohovinové rohovinové

Modrá, stříbrná, modrý pastel - kolekce

Skupina IV.

   

Třída 34.

V této třídě jsou vystavováni ptáci barevně popsaní v tř. 22-33. V kolekci musí být čtyři jedinci stejné barvy hlavy a pláště Složení kolekce podle pohlaví
. a) 4.0
  b) 0.4
  c) 2.2
  d) u 1F(pastelů- modrých) ptáků, pouze 4.0

Ostatní mutace

Skupina V.

   

Třída 35.

   
  There are no images in the gallery.  

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka