Způsobů hodnocení

Způsobů hodnocení, tedy provedení posouzení, může být několik. AG Klub na svých akcích může využít těchto způsobů:

a. Klasickým způsobem (na body):

pozice   maximální počet bodů 
 I. typ, velikost, postava, kondice  40
 II. barva a kresba  35
 III. opeření  10
 IV. zobák,nohy,drápky  15
Celkem  100

Při posuzování kolekcí se také hodnotí soulad a vyrovnanost kolekce až 6-ti body a to tak, že rozdíl bodů uvnitř kolekce se odečítá od maximálního počtu bodů za soulad.

b. Predikátem :

NU – neuspokojivý (vyřazen, výluka) méně než 81 bodů 
U – uspokojivý  81 – 83 bodů
D – dobrý   84 – 86 bodů
VD – velmi dobrý  87 – 89 bodů
V – výborný  90 a více bodů

U jednotlivých pozic posuzovatel nevypisuje body, ale určí pouze celkový počet bodů, který převede do slovního označení.

c. Pořadím (tzv. šíbe - systém)

Posuzovatel provede porovnání vystavených ptáků, určí pořadí od nejlepšího k nejhoršímu a hodnocení převede na predikát.