Image

Upozornění

Veškerý obsah podléhá autorskému zákonu (Zákon č. 121/2000 Sb.). Obsah, ani jeho části nesmíte šířit bez souhlasu autorů (textová část: Michal Vít, obrazová část: Vladimír Jaroš)

Výstavní řád

Na všech akcích (výstavách, stolním bodování apod.), které pořádá AG Klub cz o.s. bude postupováno dle následujícího „Výstavního řádu“.
Pro každou jednotlivou akci budou specifikovány tzv. „Soutěžní podmínky“. Ty budou zohledňovat specifické požadavky každé jednotlivé akce. Tyto soutěžní podmínky budou ale vycházet z výstavního řádu.

 1. Na akcích pořádaných AG Klubem cz budou přijímáni pouze zdraví jedinci, kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění. Ptáci nesmějí mít chybějící nebo znečištěné opeření v rozsahu větším, než-li je obvyklé po transportu. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout na výstavu ptáky podezřelé z onemocnění, s větším poškozením nebo znečištěním opeření, poraněné nebo jinak handicapované.
 2. Ptáci musí být kroužkováni uzavřeným registračním kroužkem odpovídající velikosti ( průměr 2,8 mm ) a od roku 2015 musí být kroužek v barvě určené COM pro ten daný rok. Ptáci nemající kroužek odpovídající velikosti nebudou na výstavě posouzeni.
 3. Soutěžit mohou ptáci dvou posledních ročníků – tedy narození v roce pořádání akce a v roce jemu předcházejícím. Vystaveni mohou být, pokud tak specifikují soutěžní podmínky, i starší ptáci. Ti budou ohodnoceni, ale nemohou se účastnit vlastní soutěže.
 4. Ptáci nesmí mít jiné kroužky, nežli jsou uvedeny v bodu 2). Ptáci mající např. barevné rozlišovací kroužky, bužírky apod. nebudou výstavě posouzeni.
 5. Ptáci musí být umístěni v odpovídajících výstavních klíckách, typu pro drobné exoty. Výstavní klícky musí být vybaveny napáječkou a vhodným způsobem musí být zabezpečen přístup ptáků ke krmivu. Chovatel vystavuje ptáky ve vlastních výstavních klíckách (bodovačkách) a je plně odpovědný za krmení a napájení vystavených ptáků, pokud se jedná o výstavu, jejíž délka nepřesahuje 24 hodin. Při výstavách delších, než 24 hodin je odpovědný za krmení a napájení pořadatel – AG Klub cz. Za vybavení klecí (napáječka, vhodný přístup ke krmivu), ale i zde odpovídá chovatel. Pokud vystavovatel nesplní tyto podmínky, ptáci nebudou na akci přijati.
 6. Výstavních akcí Klubu se může účastnit každý chovatel, který splní výstavní řád a soutěžní podmínky, stanovené pro každou konkrétní akci.
 7. Soutěžit může vystavovatel pouze s vlastními odchovy. Ptáci, kteří nejsou vystavovatelem odchováni, mohou být posouzeni, ale nebudou zařazeni do soutěže. Klub si vyhrazuje právo, v případě, potřeby omezit počet ptáků, vystavených jedním chovatelem v jedné výstavní třídě. Toto bude vždy specifikováno v „Soutěžních podmínkách“ dané akce.
 8. Vystavovaní ptáci budou zařazeni do výstavních tříd, které určuje tento standard níže.
 9. Standard AG Klubu cz. kategorizuje 36 výstavních tříd, zařazených do 5 výstavních skupin. Otevření jednotlivých skupin a tříd je věcí pořadatele – AG Klubu cz.
 10. Každá výstavní třída, aby mohla být otevřena, musí zahrnovat minimálně 7 jedinců, alespoň od tří chovatelů.
 11. Pokud výstavní třída nesplňuje stanovené požadavky bude sloučena s nejbližší třídou (eventuálně třídami).
 12.  Každá výstavní skupina může být otevřena, bude-li zahrnovat alespoň dvě výstavní třídy. Pokud tyto požadavky nenaplní, nebude tato skupina otevřena. Ptáci budou zařazeni do nejbližší skupiny.
 13. Ve všech soutěžních kategoriích platí, že při dostatečném počtu v ní zařazených ptáků, může být rozdělena na podtřídy:
  • a.) samci
  • b.) samice
 14. V soutěži kolekcí se výstavní třída otvírá při minimálním počtu 12 ptáků od alespoň tří chovatelů. Pokud třída tento požadavek nesplňuje, bude zahrnuta do této kategorie v další skupině. Při malém počtu kolekcí je možné vytvořit pouze jednu výstavní třídu – kolekce.
 15. Ohodnocení vystavených ptáků může být provedeno těmito způsoby:
  • a.) klasické posouzení na bodovací lístek – vyplní se kolonky s body
  • b.) predikátem – posuzovatel vyplní pouze celkové hodnocení
  • c.) na pořadí – posuzovatel provede seřazení od nejlepšího jedince a toho vyhodnotí
  • Pořadatel – AG Klub cz si vyhrazuje právo určit způsob ohodnocení.
  • Pro každou jednotlivou akci toto specifikují soutěžní podmínky.
 16. Pořadatel zajistí odborné a nestranné posouzení vystavených ptáků.
 17. Pořadatel si vyhrazuje právo určit počet vítězů tříd, skupin a celé výstavy. Obecně lze vyhlásit vítěze v každé otevřené třídě, skupině a celkového vítěze výstavy a je možné vyhlásit i jeho nejlepší protějšek. Výstavní řád umožňuje vyhlásit ve všech kategoriích nejlepšího samce a nejlepší samici. Dále je možné ve všech katego- riích vyhlásit ptáky na 2. a 3. místech. Vyhlášení a ocenění ptáků v jednotlivých kategoriích vymezují „Soutěžní podmínky“ vypsané pro každou konkrétní výstavu.
 18. Pořadatel převezme od vystavovatele ptáky, v době stanovené pro předání a vystaví doklad o jejich převzetí. Vystavovatel je povinen při předání ptáků sdělit pořadateli (nebo je označit na klícce) tyto údaje:
  • pohlaví,
  • stáří
  • číslo kroužku ptáka
 19. Pořadatel zabezpečí potřebné zázemí a vybavení pro posuzovatele, které potřebuje (jí) pro svůj výkon.
 20. Pořadatel zajistí po,ukončení posuzování, označení výstavních klícek vyplněnými bodovacími lístky. Dále označí vítězné jedince (i jedince na 2. a 3. místech), v souladu s konkrétními soutěžními podmínkami dané výstavy.
 21. Po ukončení akce, v době, která je tomu vymezena, předá pořadatel vystavovateli ptáky, bodovací lístky a pokud je vystavovatel získal, tak i ceny, diplomy apod. Pořadatel také zajistí výsledkovou listinu celé akce.

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka