Výskyt a život amadiny Gouldové ve volné přírodě

thumb mapaAmadiny Gouldové jsou rozšířeny v severní tropické Austrálii, s vyjímkou větší části poloostrova York. Jižní hranicí jejího výskytu je na západě asi 19°j.š., zhruba k ústí řeky Fitzroy. Směrem na východ se její areál ještě rozšiřuje jižním směrem, asi k 22°j.š. Vyskytují se od Derby v západní Austrálii k městu Charters Towers v Queeslandu. Neobjevují se pouze ve východních částech poloostrova York, kde jsou zbytky deštných pralesů, které neosidlují. V areálu výskytu amadiny Gouldové můžeme objevit ve své podstatě dva základní ekosystémy. Prvním jsou savanové lesy. Ty mohou být na některých lokalitách i značně husté, ale tento biotop amadiny Gouldové neosidlují nebo je nalezneme pouze na okrajích těchto lesů. Na jiných lokalitách jsou tyto lesní porosty řídké, prostoupené travinami. Tyto lokality, které guldy běžně osidlují, tvoří většinu ekosystémů savanových lesů. Jejich výška bývá jen zřídka větší, nežli jejich šířka. V pobřežních oblastech dominují blahovičníky (Eucalyptus), v suchých místech pak akácie (Acacia), dále se zde vyskytují stromy rodů Bauhinia, Callitris, Casuarina. Tyto savanové lesy lze rozdělit do několika skupin (tropické, subtropické, vlhké, mírně vlhké , polosuché, suché, horské). V tropických savanových lesích je půda většinou pokryta trávou 1-3 m dlouhou. Ta bývá v období dešťů těžko prostupná. V období sucha je pak mnohdy spálená sluncem. V polosuchých ekosystémech, pak bývá jedna nebo více vrstev keřů (1-3 nebo 6-9 m vysokých. Traviny a podrost bylin se na jednotlivých lokalitách výrazně liší. V suchých savanových lesích stromy obvykle nepřesahují 8 m výšky. Otevřené savanové lesy s přechodem dominantních blahovičníků do akácií jsou mezníkem pro rozšíření ptačích druhů (jejich skladbu). Druhým ekosystémem jsou stepi. Nalézají se hlavně v suchém pásmu a dominujícími trávami jsou rody Triodia a Plectrachne. Rostou v trsech o průměru 80-150 cm a jsou 30-60 cm vysoké. Půda je mezi nimi holá, pouze v biotopech s trávami rodu Spinifex jsou mezi travinami nízké stromy a keře. V suchých, travnatých stepích stromy zpravidla nejsou. Převládají zde trávy r. Astrebla. Tento typ biotopu se nalézá hlavně v západním Queeslandu a ve východní části Severního teritoria. Trsy trav dosahují výšky až 90 cm a v průměru mají 15-23 cm. Vzdálenost mezi nimi bývá asi 60 cm.

Amadiny Gouldové žijí v ekosystémech suchých a horkých savan, na okrajích savanových lesů. Letní denní teploty zde dosahují 40-47 °C, v období dešťů pak 30-35 °C. Také noční teploty jsou vysoké a zřídka klesají pod 20 °C. V období dešťů migrují amadiny Gouldové na jih, do vnitrozemí. V období sucha se pak vracejí severním směrem. Lze říci, že populace  z jižní části areálu výskytu migrují častěji, než-li populace severní. Jedná se tedy o druh, který preferuje suché a teplé prostředí. Bylo by dobré, aby si toto uvědomili i všichni jejich chovatelé a upustili od různých experimentů s teplotou. Vazba na uvedený typ biotopu přetrvává do určité míry i u domestikovaných ptáků v evropských chovech. Je logické,že postupnou domestikací došlo ke snížení teplotních nároků druhu,ale trend pro chov amadin Gouldové zůstal – sucho a teplo. Není proto dobré s tímto druhem experimentovat a chov realizovat při nízké teplotě nebo vysoké vlhkosti vzduchu. Dvojnásobně to platí pro jejich úspěšný odchov. V přírodě se nejčastěji vyskytují černohlaví ptáci,méně červenohlaví (asi 1:3). Nejvzácnější jsou žlutohlaví ptáci (na 5.000 ks černo a červenohlavých ptáků připadá jeden žlutohlavý jedinec). Koncem 80. let minulého století došlo k razantnímu poklesu stavů amadin Gouldové v Austrálii. Zdálo se dokonce,že již ve volné přírodě vyhynula, ale podařilo se ji znovu objevit.Tuto, téměř katastrofu, mělo na svědomí onemocnění, které chovatelé znají pod názvem „prskavka“ (invazní tracheobronchytida). V době hnízdění se ptáci zdržují v párech nebo menších, snad rodinných skupinkách. Po vyhnízdění tvoří hejna, která pak migrují za vodou a potravou. Tou jsou z převážné části drobná semena trav (Sorgum,Panicum ,Eriachne, Eragostris). V době odchovu mláďat tvoří podstatný díl potravy hmyz, především termiti. Hnízdění probíhá od prosince do dubna. Hnízda si staví v dutinách stromů, termitištích, hnízdech jiných ptáků (papoušků), vzácněji v hustém křoví nebo vysoké trávě. Ve velkých dutých stromech byly nalezeny i jakési mikrokolonie. Nejčastěji jsou hnízda ve velkých, dutých blahovičnících.Klenba hnízda je velmi neumělá, jakoby pouze naznačená.Samice snáší 4-8 vajíček, inkubační doba je 14-15 dnů. Mladí vyletují z hnízda asi po třech týdnech.

Tabulka teplot a srážek, Derby, WA

Dlouhodobé průměry I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem
Průměrná teplota
max (° C)
35.2 34.3 35.1 35.4 32.8 30.4 30.7 32.6 35.2 37.0 38.0 37.1 34.5
Průměrná teplota
min. (° C)
25.7 25.4 25.0 22.8 18.9 15.6 14.8 16.2 19.6 23.0 25.4 26.3 21.5
Průměrné srážky
(mm)
205,4 208,5 146,5 21.5 17.0 6.5 6.3 0.8 1.1 3.3 10.9 70.9 681
Počet srážkových dnů 13.1 12.6 10.2 2.9 1.5 1.0 0.6 0.2 0.1 0.9 2.0 7.1 45.6

zdroj: http://www.weatherzone.com.au

Zaujímavé odkazy:

 

 

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

  • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
  • kompletní sortiment příslušenství 2GR
  • materiál pro stavbu voliér
  • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka