Featured

Zhodnocení 3. klubové výstavy

Tak, jako v minulosti se pokusím zhodnotit letošní klubovou výstavu, v pořadí třetí. I letos jsem si nechal týden na utřídění dojmů. Tak jaká tedy výstava podle mého byla.

Oproti loňskému roku se počet ptáků snížil. Bylo vystaveno 124 guld (loni 147). Na tomto faktu se podepsala absence tradičních vystavovatelů – pp. Osoba, Baláž, Prachař. To je ztráta téměř 40 ptáků z expozice. Tomáš Osoba posuzoval mutační ptáky a to tak, že podle mého názoru velmi dob­ře a chtěl bych mu touto cestou poděkovat. Je jasné,že takovýto výpadek nejsme schopni nahradit, i když musím velmi pochválit mladší a nové kolegy, kteří se nebáli vystavovat. Je to příslib do bu­doucnosti.

Kvalita ptáků

Zde bych se pozastavil jen na kratší dobu, protože součástí je i tabulka hodnocení, kde bude toto zpracováno podrobněji. Obecně bych řekl, že s vyjímkou žlutých ptáků se kvalita zlepšila pouze málo a u modrých ptáků jdeme dolů. U žlutých bylo vidět výrazné zlepšení. Mile překvapily kolek­ce. Zde bylo totiž nejvíce ptáků bodovaných „V“ (90 a více bodů). Z pohledu chovu je to velice dobré, protože to poukazuje na dvě věci. Jednak se chovatelé, vystavující kolekce, již přiučili prin­cipu jejich sestavení – tedy principu vyrovnanosti. A jednak to signalizuje i to, že chov lépe hodno­cených ptáků se stabilizoval. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že v Klubu zatím není dostatek kvality pro obsazení soutěže kolekcí a zároveň hlavní soutěže jednotlivců. Z tohoto pohle­du se mi zdá předčasné hovořit o soutěži párů, ve vztahu k příští klubové výstavě. Pochopitelně bude záležet na rozhodnutí členské základny klubu, ale podle mého názoru by došlo k dalšímu oslabení hlavní soutěže. Proto nebudu hlasovat pro zavedení kategorie párů pro příští klubovku, ale považuji za vhodné s touto aktivitou nějaký čas posečkat.

Posouzení

Myslím si, že oba posuzovatelé odvedli profesionální výkon. Je jasné, že ne všichni vystavovatelé byli spokojeni s bodovou hodnotou svých chovanců. Ale tak tomu bylo, je a bude. Můžeme si mys­let, že ten či onen posuzovatel hodnotil přísně nebo naopak měkce, ale důležité je aby hodnocení bylo pro všechny stejné – profesionální. A to myslím letos splněno bylo. Navíc každý chovatel se mohl na hodnocení svých ptáků zeptat. U p. Helma s Rosťovou pomocí, u Tomáše běžně. Nezbývá tedy než posuzovatelům poděkovat.

Organizace  výstavy

V organizačním zabezpečení měla letošní výstava jednu nevýhodu. Hlavní „cifršpion“, Vláďa Jaroš musel odjet a bylo to znát. Další věc, kterou je nezbytné pro příští výstavu zlepšit je organizace prá­ce. Milan Justel totiž není dělitelný ani nezničitelný, jak si mnozí myslíme. Nelze věci řešit tak, že je přehodíme na Milana, od přípravy, organizace až po úklid. Nad tím se musíme všichni zamyslet a pro příští výstavu toto změnit. Milanovi patří bezesporu největší dík.

Členská schůze

Letos byla náročnější o volby do výboru AG Klubu. Jinak pro mne asi největší a to příjemné pře­kvapení. Účast byla nejvyšší v historii, 21 členů a mám dojem, že ještě jeden byl přítomen a nepre­zentoval se. Je to jeho věc.

K volbám. Jak již bylo uvedeno – 21 členů = 21 volitelů. Šlo o nadpoloviční většinu členstva a schůze tak byla usnášení schopná. V prvním kole byli zvoleni tito členové výboru AG Klubu : Vla­dimír JAROŠ, Rostislav PETŘÍK, Jozef SIMAN a Michal VÍT. Tito dostali nadpoloviční počet platných hlasů v tajných volbách. Ve druhém kole byl zvolen, tentokráte již aklamací, další v pořadí a to Miroslav OPÁT. Nový výbor zahájí svoji činnost 1. ledna 2016 a mandát končí 31.12. 2019.

Složení výboru:

 • předseda  -  Michal Vít
 • místopředseda – ekonom : Rostislav Petříkem
 • místopředseda – odbornost : Jozef  Siman
 • jednatel : Vladimír Jaroš
 • registrátor : Miroslav  Opát

Důležité je založení a schválení odborné komise. Okruhem její činnosti je výstavnictví – stanovení podmínek pro výstavy Klubu, práce na modernizaci standardu, úprava či změna soutěžních podmí­nek na výstavách i v celoročním seriálu apod. Komise připraví návrhy, které projedná výbor Klubu a předloží je (bez úprav nebo s úpravami) ke schválení členské základně a to při členské schůzi nebo formou hlasování na stránkách Klubu. Myslím, že se takto zefektivní činnost Klubu, jako celku.

Členská  základna

Poslední poznámka se bude týkat členské základny. Tak jako každý rok, členská schůze přijímá nové členy a vylučuje ty, kteří neplní své členské povinnosti. Pro mne je zásadní to, že se snižuje počet těch vyloučených a zvyšuje se počet nových členů. A to především aktivnějších. To je důleži­té. Musím říci, že došlo i ke  snížení věkového průměru členstva. To považuji za velmi příznivé. Myslím si, že v tomto roce je i atmosféra v Klubu příjemná, řekněme rodinná. Bylo by fajn, aby to tak i zůstalo.

Závěrem nezbývá než-li poděkovat všem vystavovatelům i zúčastněným za jejich aktivitu a všem členům Klubu popřát, krom zdraví, i úspěchy v nadcházející chovné sezóně.

M. Vít

 

Skupina/ třída

 1.

 2.

 3.

4.

 5.

 6.

 7.

  8.

I./1. – přír. – černo

20

1.701

85,05

 

 

 

20

85,05

I./2. – přír. – červeno

26

2.216

85,23

08

710

87,75

34

86,05

I./3  – přír. – žluto

12

1.032

86,00

04

343

85,75

16

85,94

II.  – běloprsí

18

1.289

86,00

 

 

 

18

86,00

III.  – žlutí

13

   787

85,90

08

694

86,75

21

87,11

IV.  – modří

11

   867

86,70

04

339

84,75

15

86,14

Kolonky:

 1. Počet vystavených ptáků – jednotlivci
 2. Počet bodů celkem – jednotlivci
 3. Průměrný počet bodů na jednoho ptáka – jednotlivci
 4. Počet vystavených ptáků – kolekce
 5. Počet bodů celkem – kolekce
 6. Průměrný počet bodů na jednoho ptáka – kolekce
 7. Počet ptáků včetně kolekcí
 8. Průměrný počet bodů na jednoho ptáka, včetně kolekcí

Do výpočtu průměrného hodnocení jednotlivců nejsou zahrnuti ptáci hodnoceni NU
Do bodového hodnocení ptáků v kolekcích nejsou započteny body za soulad kolekce

Vystaveno celkem:   124 kusů
Počet ptáků hodnocených  NU:  8 kusů
Průměrné bodové ohodnocení  (bez NU):  9.978 bodů : 116 ks  =  86,01 bodu / kus
Průměrné bodové ohodnocení  (včetně NU):  9.978 bodů : 124 ks  =  80,46 bodu / kus

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka